Årsmötesprotokoll 2007

Årsmöte med Sundsvalls Palestinagrupp

Plats och tid Internationella Föreningens lokaler, Storgatan 54 i Sundsvall, onsdag 28 februari

2007, kl 19.00-20.05.

Närvarande Salahaddin Abba

Stefan Aronson

Sara Backlund

Ulf Breitholtz

Khaled Derawi

Ivar Fersters

Kerstin Fersters

Lars Fersters

Henric Grubbström

Majid Ibrahim

Birgitta Johansson

Rune Ljunggren

Shaban Mohammed

Jenny Sjödin

Johanna Sjödin

Carlos Srawento

Ordförande

Stefan Aronson

Sekreterare §1 – §22

Rune Ljunggren

Justerande

Henric Grubbström Kerstin Fersters

___________________________________________________________________________________

§1

Öppnande Palestinagruppens ordförande Jenny Sjödin hälsar alla välkomna till årsmötet, vilket sedan öppnas.

____

§2

2

Behörigt utlyst Den första kallelsen till årsmötet skickades ut i december 2006. En andra kallelse till årsmötet med förslag till dagordning, förslag till verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse har skickats ut ca två veckor före årsmötet. Årsmötet förklaras behörigt utlyst.

____

§3

Fastställande av röst- Årsmötet förklarar att alla närvarande enligt deltagarförteckningen har rösträtt längd vid årsmötet.

____

§4

Dagordningen Årsmötet godkänner förslaget till dagordning i dess resterande del med den ändringen att årsmötets avslutning behandlas under punkt 21 och att en punkt om information om Västsahara behandlas under övriga frågor.

____

§5

Mötesordförande och Årsmötet väljer Stefan Aronson till mötesordförande och Rune Ljunggren till mötessekreterare.

____

§6

Justerande och röst- Årsmötet väljer Henric Grubbström och Kerstin Fersters till att förutom ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare.

____

§7

Verksamhetsberättelse Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för 2006 och lägger den till handlingarna.

____

§8

Ekonomisk rapport Årsmötet godkänner den ekonomiska rapporten för 2006 med tillägget att en intäkt på 73 kronor hänförs till 2007 års räkenskaper och lägger därefter rapporten till handlingarna.

____

§9

Revisionsberättelsen Årsmötet godkänner revisionsberättelsen för 2006 och lägger den till handlingarna.

____

§10

Ansvarsfrihet Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.

____

§11

Fastställande av antal Årsmötet beslutar att fastställa antalet styrelseledamöter till fem och antalet ersättare för dessa till fyra för det kommande året.

ersättare för dessa ____

§12

3

Val av styrelseleda- Årsmötet väljer Jenny Sjödin, Lars Fersters, Khaled Derawi, Evelina Sjöstedt och Rune Ljunggren till styrelseledamöter för en period av ett år.

____

§13

Val av ersättare i Årsmötet väljer Kerstin Fersters, Carin Björnson, Robin Östman och Johanna Sjödin som ersättare i styrelsen för en period av ett år.

____

§14

Val av ordförande, Årsmötet väljer Jenny Sjödin till ordförande, Lars Fersters till vice ordförande och och Rune Ljunggren till kassör, alla för en period av ett år.

§15

Val av revisorer och Årsmötet väljer Gösta Åström och Lena Ericsson till revisorer och Saleh Dirawi till revisorsersättare för en period av ett år.

____

§16

Val av valberedning Årsmötet väljer Saleh Dirawi, Mathias Rex och Majid Ibrahim till valberedning inför årsmötet 2008 med Mathias Rex som sammankallande, om han accepterar detta.

____

§17

Verksamhetsplan för Årsmötet beslutar att godkänna av styrelsen upprättat förslag till verksamhetsplan för 2007 som en grund för avdelningens verksamhet.

____

§18

Jenny Sjödin informerar om att Palestinagrupperna i Sverige tar initiativ till manifestationer landet för att uppmärksamma Israels 40-åriga ockupation av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem i början av juni 2007. Aktuella datum i Sundsvall för en sådan manifestation är 7 och 9 juni. En demonstration sker lämpligast lördag 9 juni och den kan kombineras med förslagsvis ett seminarium torsdag 7 juni. Styrelsen avser att bjuda in de politiska partierna och deras ungdomsförbund, utom Sverigedemokraterna, samt andra tänkbara föreningar för att få så stor bredd i engagemanget för det palestinska folket som möjligt.

____

§19

Information om situa- Ulf Breitholtz informerar om situationen i Västsahara, som sedan ett antal årtionen i ockuperat av Marocko. I Västsahara pågår en intifada mot ockupationsmakten och i Sverige har bildats en gemensam Västsaharaaktion bl a för att driva på så
att den folkomröstning man kommit överens om verkligen äger rum och i vilken Västsaharas folk självt får bestämma hur landet ska styras. Ett antal föreningar har redan förklarat sig vilja ställa upp i Västsaharaaktionen. Ulf föreslår att Jenny Sjödin tar upp frågan i Palestinagruppernas förbundsstyrelse om även Palestinagrupperna kan ställa upp i Västsaharaaktionen.

Årsmötet uppdrar till Jenny Sjödin att ta upp frågan i förbundsstyrelsen om Palestinagrupperna kan ställa upp i Västsaharaaktionen.

____

4

§20

Massmedias roll vid Årsmötet diskuterar massmedias roll vid demonstrationen mot Israels anfall motdemonstrationen mot Libanon 29 juli 2006. I tidningarna riktades till en del uppmärksamheten mot enskilda detaljer som inte alls speglade manifestationen i dess helhet. Detta har påtalats, men behöver med all säkerhet återupprepas för att man inom media ska ha klart för sig att man har uppmärksamheten riktad på sig med syftet att skrivandet ska spegla verkligheten bättre.

____

§21

Blommor Rune Ljunggren erhåller en bukett blommor som tack för lämnat ekonomiskt stöd i form av gåvor och uppställning med kuvert och frimärken till lokalgruppens utskick.

____

§22

Avslutning Mötesordföranden Stefan Aronson tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därefter årsmötet för Sundsvalls Palestinagrupp.

____

Efter själva årsmötet visas DVD-filmen ”Beautiful Resistance” med svensk text. Den handlar om olika sorters motstånd mot Israels ockupation och de dagliga trakasserier palestinierna får utstå. I filmen visas inte minst bilder av ungdomar som dansar och utvecklar andra sätt för att överleva i en egentligen omöjlig situation. Filmen är framställd av Föreningen Urkult, som även skänker ett exemplar av den till Palestinagruppen.

____

dela